Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Microsoft Azure

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Trên trang này: 

LƯU Ý: Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 10 tháng 11 năm 2014 với các thay đổi về định dạng. 


 Câu hỏi về Chính sách Azure

1. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ cho Microsoft Azure là gì?
2. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ cho Azure Cloud Services là gì?


 Câu hỏi về Hệ điều hành Khách

Để biết tất cả thông tin chi tiết về việc thực hiện Ngừng sử dụng Azure OS, vui lòng tham khảo trang Bản phát hành Guest OS và SDK Compatibility Matrix MSDN tại đây.

 
3. Dòng Hệ điều hành Khách sẽ bị ngừng sử dụng khi nào?
4. Khách hàng sẽ được thông báo về việc ngừng sử dụng Dòng Hệ điều hành Khách như thế nào?
5. Làm thế nào có thể giảm thiểu các tác động của việc di chuyển?
6. Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng dụng web của tôi yêu cầu tích hợp sâu hơn với hệ điều hành?
7. Tôi có thể mong đợi điều gì trong giai đoạn 12 tháng thông báo?
8. Tôi có thể mong đợi điều gì sau giai đoạn 12 tháng thông báo?
9. Điều gì có thể xảy ra sau khi hết thời gian gia hạn cho phiên bản Hệ điều hành Khách (cấp bản vá)?
10. Khách hàng sẽ được thông báo về các bản cập nhật Phiên bản Hệ điều hành Khách như thế nào?


 Câu hỏi về Bộ Phát triển Phần mềm (SDK)

 
11. Khách hàng sẽ được thông báo về việc SDK ngừng hoạt động như thế nào?
12. Khách hàng có thể tạo Azure Cloud Services bằng cách sử dụng một Azure SDK đã ngừng hoạt động trong khoảng thời gian 12 tháng không?
13. Khách hàng có thể tạo và sửa đổi Microsoft Azure Cloud Services bằng cách sử dụng một Microsoft Azure SDK đã ngừng hoạt động sau khoảng thời gian thông báo 12 tháng không?
14. Điều gì xảy ra với Dịch vụ Đám mây đang chạy của Khách hàng (triển khai) được tạo bằng phiên bản Microsoft Azure SDK không được hỗ trợ?
15. Kế hoạch ngừng sử dụng các SDK cũ hơn các phiên bản N-1 hiện đang được hỗ trợ là như thế nào?
16. Đường dẫn nâng cấp để chuyển sang phiên bản SDK mới hơn là gì?
17. Các phiên bản cũ hơn của .NET Framework sẽ được hỗ trợ trong các Dòng hệ điều hành mới phải không?
Các liên kết và URL quan trọng


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.

Thuộc tính

ID Bài viết: 18486 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)