Lỗi Windows 7 "0x00000015" khi hủy bỏ thao tác máy quét.


Triệu chứng


Sau khi hủy bỏ thao tác quét tài liệu hoặc ảnh, bạn có thể thấy thông báo lỗi theo dõi:

Thao tác không thể hoàn thành (lỗi 0x00000015). Thiết bị không sẵn sàng.

Nguyên nhân


Microsoft đã xác nhận lỗi này có thể được bỏ qua an toàn.

Giải pháp


Bấm OK.  Lỗi này có thể được bỏ qua an toàn.