Triển khai Cập Nhật bảo mật: 10 tháng 9, 2019

Áp dụng cho: Windows®Office ProductsInternet Explorer

Bảng triển khai phát hành


Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Be Adobe Flash Player Windows 10 cho các hệ thống 32 bit 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-arm64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-arm64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-arm64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-arm64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows8.1-KB4516115-x86.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows8.1-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows RT 8,1 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows8.1-KB4516115-arm.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows Server 2012 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows8-RT-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows8.1-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows Server 2016 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Be Adobe Flash Player Windows Server 2019 4516115 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516115-x64.msu 4503308    
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Web Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4516046 Tích lũy IE Windows8-RT-KB4516046-x64.msu 4511872  
Web Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4516055 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4516055-x64.msu 4512518  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 cho các hệ thống 32 bit 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x86.msu 4512497  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x64.msu 4512497  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x86.msu 4512517  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x86.msu 4512507  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x64.msu 4512507  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x86.msu 4512516  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-arm64.msu 4512516  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x64.msu 4512516  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x86.msu 4512501  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-arm64.msu 4512501  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x86.msu 4511553  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-arm64.msu 4511553  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x64.msu 4511553  
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit 4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-x86.msu 4512508    
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64 4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-arm64.msu 4512508    
Web Internet Explorer 11 Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64 4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-x64.msu 4512508    
Web Internet Explorer 11 Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1 4516046 Tích lũy IE IE11-Windows6.1-KB4516046-X86.msu 4511872  
Web Internet Explorer 11 Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1 4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516033-x86.msu 4512506  
Web Internet Explorer 11 Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1 4516046 Tích lũy IE IE11-Windows6.1-KB4516046-X64.msu 4511872  
Web Internet Explorer 11 Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1 4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516065-x64.msu 4512506  
Web Internet Explorer 11 Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4516046 Tích lũy IE Windows8.1-KB4516046-x86.msu 4511872  
Web Internet Explorer 11 Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-x86.msu 4512488  
Web Internet Explorer 11 Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4516046 Tích lũy IE Windows8.1-KB4516046-x64.msu 4511872  
Web Internet Explorer 11 Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-x64.msu 4512488  
Web Internet Explorer 11 Windows RT 8,1 4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-arm.msu 4512488  
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Web Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1 4516046 Tích lũy IE IE11-Windows6.1-KB4516046-X64.msu 4511872  
Web Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1 4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516065-x64.msu 4512506  
Web Internet Explorer 11 Windows Server 2012 4516046 Tích lũy IE IE11-Windows6.2-KB4516046-X64.msu 4511872  
Web Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4516046 Tích lũy IE Windows8.1-KB4516046-x64.msu 4511872  
Web Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-x64.msu 4512488  
Web Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Web Internet Explorer 11 Windows Server 2019 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x64.msu 4511553  
Web Internet Explorer 9 Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2 4516026 Rollup hàng tháng Windows6.0-KB4516026-x86.msu 4512476    
Web Internet Explorer 9 Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2 4516046 Tích lũy IE IE9-Windows6.0-KB4516046-X86.msu 4511872  
Web Internet Explorer 9 Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2 4516026 Rollup hàng tháng Windows6.0-KB4516026-x64.msu 4512476    
Web Internet Explorer 9 Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2 4516046 Tích lũy IE IE9-Windows6.0-KB4516046-X64.msu 4511872  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 cho các hệ thống 32 bit 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x86.msu 4512497  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x64.msu 4512497  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x86.msu 4512517  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x86.msu 4512507  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x64.msu 4512507  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x86.msu 4512516  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-arm64.msu 4512516  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x64.msu 4512516  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x86.msu 4512501  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-arm64.msu 4512501  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x86.msu 4511553  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-arm64.msu 4511553  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x64.msu 4511553  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit 4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-x86.msu 4512508    
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64 4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-arm64.msu 4512508    
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64 4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-x64.msu 4512508    
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows Server 2016 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Web Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML) Windows Server 2019 4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x64.msu 4511553  
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Công cụ nhà phát triển .NET Core 2,1   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật .NET Core 2,1 c-2019-1301   Hay    
Công cụ nhà phát triển .NET Core 2,2   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật .NET Core 2,2 c-2019-1301   Hay    
Công cụ nhà phát triển ASP.NET Core 2,1   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật ASP.NET Core 2,1 c-2018-8269   Hay    
Công cụ nhà phát triển ASP.NET Core 2,1   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật ASP.NET Core 2,1 c-2019-1302   Hay    
Công cụ nhà phát triển ASP.NET Core 2,2   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật ASP.NET Core 2,2 c-2018-8269   Hay    
Công cụ nhà phát triển ASP.NET Core 2,2   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật ASP.NET Core 2,2 c-2019-1302   Hay    
Công cụ nhà phát triển ASP.NET Core 3,0   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật ASP.NET Core 3,0 c-2019-1302   Hay    
Công cụ nhà phát triển Azure DevOps Server 2019 Cập Nhật 1   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Azure DevOps 2019 Cập Nhật 1   Hay    
Công cụ nhà phát triển Azure DevOps Server 2019.0.1   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Azure DevOps Server 2019.0.1 Patch 2019   Hay    
Công cụ nhà phát triển ChakraCore   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Mã nguồn mở GitHub   Hay    
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 cho các hệ thống 32 bit 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x86.msu 4512497  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x64.msu 4512497  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x86.msu 4512517  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x86.msu 4512507  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x64.msu 4512507  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x86.msu 4512516  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x64.msu 4512516  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x86.msu 4512501  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514350-x86.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514367-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514350-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514371-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514349-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514370-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514349-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514370-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514350-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514371-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514350-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514371-x64.msu   Hay    
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2016 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Công cụ nhà phát triển 3,5 Microsoft .NET Framework Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi) 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2 Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514366-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2 Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514366-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2 Windows Server 2019 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514366-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2 Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514366-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8 Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514358-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8 Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514358-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8 Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit 4514359 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514359-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8 Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64 4514359 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514359-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8 Windows Server 2019 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514358-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8 Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514601 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514358-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8 Windows Server, phiên bản 1903 (cài đặt máy chủ lõi) 4514359 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514359-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514341-x86.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514367-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514341-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514367-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8,1 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514367-arm.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514342-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514368-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514342-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514368-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514341-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514367-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514341-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514367-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6.2 Windows 10 cho các hệ thống 32 bit 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x86.msu 4512497  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6.2 Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64 4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x64.msu 4512497  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x86.msu 4512517  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514338-x86.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514364-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514338-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514364-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8,1 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514364-arm.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514337-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514363-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514337-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514363-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514338-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514364-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514338-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514364-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x86.msu 4512516  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64 4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x64.msu 4512516  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x86.msu 4512501  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi) 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x86.msu 4512507  
Công cụ nhà phát triển Microsoft .NET Framework 4,7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64 4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x64.msu 4512507  
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit 4514354 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514354-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64 4514354 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514354-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit 4514355 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514355-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64 4514355 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514355-x64.msu   Hay    
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit 4514356 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514356-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64 4514356 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514356-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit 4514357 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514357-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64 4514357 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514357-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514331-x86.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho 32-bit Systems 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514361-x86.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514331-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514361-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows RT 8,1 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514361-arm.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514330-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514360-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514598 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4514330-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514603 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4514360-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514331-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514361-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514599 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4514331-x64.msu   Hay Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.  
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi) 4514604 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4514361-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2016 4514354 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514354-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ) 4514354 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4514354-x64.msu   Hay    
Công cụ nhà phát triển 4,8 Microsoft .NET Framework Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi) 4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Công cụ nhà phát triển Dịch vụ Microsoft Azure Kubernetes   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Các GitHub Azure Kubernetes   Hay    
Công cụ nhà phát triển Thông tin về Microsoft Visual Studio 2015 Cập Nhật 3   4513696 Bản Cập Nhật bảo mật Visual Studio 2015 U3-tháng chín 2019   Hay  
Công cụ nhà phát triển Microsoft Visual Studio 2017 Phiên bản 15,0   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Visual Studio 2017 v 15,0   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft Visual Studio 2017 Phiên bản 15,9   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Visual Studio 2017 v 25.6   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft Visual Studio 2019 Phiên bản 16,0   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Visual Studio 2019 v 25.7   Hay    
Công cụ nhà phát triển Microsoft Visual Studio 2019 Phiên bản 16,2   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Visual Studio 2019 v 16,2   Hay    
Công cụ nhà phát triển Rome SDK 1.4.1   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Dự án Rome SDK 1.4.1   Hay    
Công cụ nhà phát triển Bản cập 4,2 Nhật máy chủ Team Foundation 2015   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Máy chủ TFS 2015-4,2   Hay    
Công cụ nhà phát triển Bản cập 3,1 Nhật máy chủ Team Foundation 2017   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Máy chủ TFS 2017-3,1   Hay    
Công cụ nhà phát triển Bản cập 1,2 Nhật máy chủ Team Foundation 2018   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Máy chủ TFS 2018-1,2   Hay    
Công cụ nhà phát triển Bản cập 3,2 Nhật máy chủ Team Foundation 2018   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Máy chủ TFS 2018-3,2   Hay    
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Máy chủ Exchange Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2016 12   4515832 Bản Cập Nhật bảo mật Exchange2016-CU12-KB4515832-x64 4509409 Hay  
Máy chủ Exchange Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2016 13   4515832 Bản Cập Nhật bảo mật Exchange2016-CU13-KB4515832-x64 4509409 Hay  
Máy chủ Exchange Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2019 1   4515832 Bản Cập Nhật bảo mật Exchange 2019-CU1-KB4515832-x64 4509408 Hay  
Máy chủ Exchange Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2019 2   4515832 Bản Cập Nhật bảo mật Exchange2019-CU2-KB4515832-x64 4509408 Hay  
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 32 bit)   4475574 Bản Cập Nhật bảo mật excel2010-kb4475574-fullfile-x86-glb.exe 4464572 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 64 bit)   4475574 Bản Cập Nhật bảo mật excel2010-kb4475574-fullfile-x64-glb.exe 4464572 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 RT 1   4475566 Bản Cập Nhật bảo mật excel2013-kb4475566-fullfile-RT 4464565 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 32 bit)   4475566 Bản Cập Nhật bảo mật excel2013-kb4475566-fullfile-x86-glb.exe 4464565 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 64 bit)   4475566 Bản Cập Nhật bảo mật excel2013-kb4475566-fullfile-x64-glb.exe 4464565 Hay    
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 32 bit)   4475579 Bản Cập Nhật bảo mật excel2016-kb4475579-fullfile-x86-glb.exe 4475513 Hay  
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64 bit)   4475579 Bản Cập Nhật bảo mật excel2016-kb4475579-fullfile-x64-glb.exe 4475513 Hay  
Microsoft Office Microsoft Lync Server 2013   4515509 Bản Cập Nhật bảo mật Lync Server 2013-2019 tháng chín   Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)   4464566 Bản Cập Nhật bảo mật mso2010-kb4464566-fullfile-x86-glb.exe 4462223 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)   4475599 Bản Cập Nhật bảo mật ace2010-kb4475599-fullfile-x86-glb.exe 4475506 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)   4464566 Bản Cập Nhật bảo mật mso2010-kb4464566-fullfile-x64-glb.exe 4462223 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)   4475599 Bản Cập Nhật bảo mật ace2010-kb4475599-fullfile-x64-glb.exe 4475506 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Office 2013 RT 1   4475607 Bản Cập Nhật bảo mật office2013-kb4475607-fullfile-RT 4464558 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Office 2013 RT 1   4475611 Bản Cập Nhật bảo mật ace2013-kb4475611-fullfile-RT 4464599 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 32 bit)   4475607 Bản Cập Nhật bảo mật mso2013-kb4475607-fullfile-x86-glb.exe 4464558 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 32 bit)   4475611 Bản Cập Nhật bảo mật ace2013-kb4475611-fullfile-x86-glb.exe 4464599 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 64 bit)   4475607 Bản Cập Nhật bảo mật mso2013-kb4475607-fullfile-x86-glb.exe 4464558 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 64 bit)   4475611 Bản Cập Nhật bảo mật ace2013-kb4475611-fullfile-x64-glb.exe 4464599 Hay    
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)   4475583 Bản Cập Nhật bảo mật mso2016-kb4475583-fullfile-x86-glb.exe 4462242 Hay Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)   4475591 Bản Cập Nhật bảo mật ace2016-kb4475591-fullfile-x86-glb.exe 4475538 Hay Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)   4475583 Bản Cập Nhật bảo mật mso2016-kb4475583-fullfile-x64-glb.exe 4462242 Hay Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)   4475591 Bản Cập Nhật bảo mật ace2016-kb4475591-fullfile-x64-glb.exe 4475538 Hay Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 cho Mac   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành   Không    
Microsoft Office Microsoft Office 2019 cho phiên bản 32 bit   Bấm để chạy Bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật các kênh   Không    
Microsoft Office Microsoft Office 2019 cho phiên bản 64 bit   Bấm để chạy Bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật các kênh   Không    
Microsoft Office Microsoft Office 2019 cho Mac   Ghi chú phát hành Bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành   Không    
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Project 2010 2 (Phiên bản 32 bit)   4461631 Bản Cập Nhật bảo mật project2010-kb4461631-fullfile-x86-glb.exe 4022147 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Project 2010 2 (Phiên bản 64 bit)   4461631 Bản Cập Nhật bảo mật project2010-kb4461631-fullfile-x64-glb.exe 4022147 Hay  
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Project 2013 1 (Phiên bản 32 bit)   4464548 Bản Cập Nhật bảo mật project2013-kb4464548-fullfile-x64-glb.exe 4461489 Hay    
Microsoft Office Gói dịch vụ Microsoft Project 2013 1 (Phiên bản 64 bit)   4464548 Bản Cập Nhật bảo mật project2013-kb4464548-fullfile-x64-glb.exe 4461489 Hay    
Microsoft Office Microsoft Project 2016 (Phiên bản 32 bit)   4475589 Bản Cập Nhật bảo mật project2016-kb4475589-fullfile-x86-glb.exe 4461478 Hay Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển  
Microsoft Office Microsoft Project 2016 (Phiên bản 64 bit)   4475589 Bản Cập Nhật bảo mật project2016-kb4475589-fullfile-x64-glb.exe 4461478 Hay Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016   4475590 Bản Cập Nhật bảo mật sts2016-kb4475590-fullfile-x64-glb.exe 4475549 Hay Không  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016   4475594 Bản Cập Nhật bảo mật wssloc2016-kb4475594-fullfile-x64-glb.exe   Hay Không  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2010 gói dịch vụ 2   4475605 Bản Cập Nhật bảo mật wssloc2010-kb4475605-fullfile-x64-glb.exe 4475575 Hay Không  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1   4484098 Bản Cập Nhật bảo mật sts2013-kb4484098-fullfile-x64-glb.exe 4475565 Hay    
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1   4484099 Bản Cập Nhật bảo mật wssloc2013-kb4484099-fullfile-x64-glb.exe   Hay    
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2019   4464557 Bản Cập Nhật bảo mật wssloc2019-kb4464557-fullfile-x64-glb.exe   Hay Không  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2019   4475596 Bản Cập Nhật bảo mật sts2019-kb4475596-fullfile-x64-glb.exe 4475555 Hay Không  
Microsoft Office Office 365 ProPlus cho các hệ thống 32 bit   Bấm để chạy Bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật các kênh   Không    
Microsoft Office Office 365 ProPlus cho các hệ thống 64 bit   Bấm để chạy Bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật các kênh   Không    
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Windows Windows 10 cho các hệ thống 32 bit   4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x86.msu 4512497  
Windows Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64   4516070 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516070-x64.msu 4512497  
Windows Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit   4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x86.msu 4512517  
Windows Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64   4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Windows Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit   4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x86.msu 4512507  
Windows Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64   4516068 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516068-x64.msu 4512507  
Windows Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit   4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x86.msu 4512516  
Windows Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64   4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-arm64.msu 4512516  
Windows Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64   4516066 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516066-x64.msu 4512516  
Windows Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit   4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x86.msu 4512501  
Windows Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64   4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-arm64.msu 4512501  
Windows Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64   4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Windows Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit   4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x86.msu 4511553  
Windows Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64   4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-arm64.msu 4511553  
Windows Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64   4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x64.msu 4511553  
Windows Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit   4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-x86.msu 4512508    
Windows Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64   4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-arm64.msu 4512508    
Windows Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64   4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-x64.msu 4512508    
Windows Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1   4516033 Chỉ bảo mật Windows6.1-KB4516033-x86.msu      
Windows Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1   4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516033-x86.msu 4512506  
Windows Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1   4516033 Chỉ bảo mật Windows6.1-KB4516033-x64.msu      
Windows Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1   4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516065-x64.msu 4512506  
Windows Windows 8,1 cho 32-bit Systems   4516064 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4516064-x86.msu    
Windows Windows 8,1 cho 32-bit Systems   4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-x86.msu 4512488  
Windows Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64   4516064 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4516064-x64.msu    
Windows Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64   4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-x64.msu 4512488  
Gia đình sản phẩm Sản phẩm Được cài đặt trên KBNumber Loại gói Tên gói Thay thế I Không thể cài đặt được Các vấn đề đã biết
Windows Windows RT 8,1   4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-arm.msu 4512488  
Windows Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2   4516026 Rollup hàng tháng Windows6.0-KB4516026-x86.msu 4512476    
Windows Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2   4516051 Chỉ bảo mật Windows6.0-KB4516051-x86.msu      
Windows Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)   4516026 Rollup hàng tháng Windows6.0-KB4516026-x86.msu 4512476    
Windows Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)   4516051 Chỉ bảo mật Windows6.0-KB4516051-x86.msu      
Windows Windows Server 2008 cho gói dịch vụ dựa trên Itanium cho hệ thống 2   4516026 Rollup hàng tháng Windows6.0-KB4516026-ia64.msu 4512476    
Windows Windows Server 2008 cho gói dịch vụ dựa trên Itanium cho hệ thống 2   4516051 Chỉ bảo mật Windows6.0-KB4516051-ia64.msu      
Windows Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2   4516026 Rollup hàng tháng Windows6.0-KB4516026-x64.msu 4512476    
Windows Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2   4516051 Chỉ bảo mật Windows6.0-KB4516051-x64.msu      
Windows Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)   4516026 Rollup hàng tháng Windows6.0-KB4516026-x64.msu 4512476    
Windows Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)   4516051 Chỉ bảo mật Windows6.0-KB4516051-x64.msu      
Windows Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ dựa trên Itanium cho hệ thống 1   4516033 Chỉ bảo mật Windows6.1-KB4516033-ia64.msu      
Windows Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ dựa trên Itanium cho hệ thống 1   4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516065-ia64.msu 4512506  
Windows Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1   4516033 Chỉ bảo mật Windows6.1-KB4516033-x64.msu      
Windows Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1   4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516065-x64.msu 4512506  
Windows Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)   4516033 Chỉ bảo mật Windows6.1-KB4516033-x64.msu      
Windows Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)   4516065 Rollup hàng tháng Windows6.1-KB4516065-x64.msu 4512506  
Windows Windows Server 2012   4516055 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4516055-x64.msu 4512518  
Windows Windows Server 2012   4516062 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4516062-x64.msu    
Windows Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)   4516055 Rollup hàng tháng Windows8-RT-KB4516055-x64.msu 4512518  
Windows Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)   4516062 Chỉ bảo mật Windows8-RT-KB4516062-x64.msu    
Windows Windows Server 2012 R2   4516064 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4516064-x64.msu    
Windows Windows Server 2012 R2   4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-x64.msu 4512488  
Windows Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)   4516064 Chỉ bảo mật Windows8.1-KB4516064-x64.msu    
Windows Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)   4516067 Rollup hàng tháng Windows8.1-KB4516067-x64.msu 4512488  
Windows Windows Server 2016   4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Windows Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ)   4516044 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516044-x64.msu 4512517  
Windows Windows Server 2019   4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x64.msu 4511553  
Windows Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ)   4512578 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4512578-x64.msu 4511553  
Windows Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi)   4516058 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4516058-x64.msu 4512501  
Windows Windows Server, phiên bản 1903 (cài đặt máy chủ lõi)   4515384 Bản Cập Nhật bảo mật Windows10.0-KB4515384-x64.msu 4512508