Hỗ trợ .NET Core

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

1. .NET Core là gì?
2. .NET Core được cung cấp như thế nào?
3. Vòng đời hỗ trợ cho .NET Core sẽ hoạt động như thế nào?
4. Tôi có thể tìm ngày kết thúc của các bản phát hành cụ thể của .NET Core ở đâu?
5. Vòng đời hỗ trợ cho ASP.NET Core và Entity Framework Core hoạt động như thế nào?
6. Thế còn cấu phần của bên thứ ba?
7. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lấy các nguồn .NET Core từ GitHub?
8. Mối quan hệ giữa .NET Core và .NET Framework là gì?
9. Tại sao các bản phát hành .NET Core không theo vòng đời hỗ trợ tương tự như .NET Framework?
10. Tôi đang sử dụng .NET Framework 4.5.x hoặc 4.6.x. Điều này có nghĩa là tôi cần cập nhật ứng dụng của mình để làm việc với .NET Core?
11. Tôi có thể tìm hiểu thêm về .NET Core ở đâu?


 Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 20545 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)