URL nguồn nội dung không đúng được thay thế bằng URL nguồn nội dung khác khi bạn thực hiện đầy đủ trên một trang web SharePoint Server 2010 hoặc trên một trang web SharePoint Foundation 2010

Áp dụng cho: SharePoint Server 2010Microsoft SharePoint Foundation 2010

Triệu chứng


URL cho một nguồn nội dung được thay thế không đúng bằng URL nguồn nội dung khác khi bạn thực hiện đầy đủ trên một trang web Microsoft SharePoint Server 2010 hoặc trên một trang web Microsoft SharePoint Foundation 2010.  Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi trong Nhật ký thu thập dữ liệu:
Không tìm thấy đối tượng. (Mục bị xoá vì nó hoặc không tìm thấy hoặc các trình thu thập được từ chối truy nhập nó.)

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, áp dụng gói hotfix sau:
  • 2276336 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 tháng 8 năm 2010
  • 2266423 Mô tả gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 tháng 8 năm 2010

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".