Lọc một số kết quả tìm kiếm không chính xác trong Forefront TMG 2010 SP1

Áp dụng cho: Forefront Threat Management Gateway 2010

Triệu chứng


Bản cập nhật này cải thiện kết quả tìm kiếm trong Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 gói dịch vụ 1 (SP1). Bản cập nhật này loại bỏ một số nội dung không đúng từ kết quả tìm kiếm.

Giải pháp


Thông tin Cập Nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản cập nhật phần mềm được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:
2288910  Mô tả về Cập nhật phần mềm 1 cho Forefront Threat Management Gateway 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft