Cách sử dụng công cụ Regsvr32 và khắc phục sự cố thông báo lỗi Regsvr32

Áp dụng cho: Windows 10 Pro released in July 2015Windows Vista EnterpriseWindows Vista Business Thêm

Nếu bài viết này không mô tả thông báo lỗi mà bạn nhận được, bạn có thể tìm giải thích thông báo lỗi chi tiết, hành động được đề xuất và tài nguyên hỗ trợ bổ sung từ trang Sự kiện và Lỗi TechNet. 

TÓ M TẮ T


Regsvr32 là một tiện ích dòng lệnh để đăng ký và hủy đăng ký các điều khiển OLE như điều khiển DLL và ActiveX trong Windows Registry. Regsvr32.exe được cài đặt trong thư mục %systemroot%\System32 trong Windows XP và các phiên bản Windows mới hơn.


Chú ý Trong phiên bản 64 bit của hệ điều hành Windows, có hai phiên bản của tệp Regsv32.exe:
 • Phiên bản 64 bit là %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • Phiên bản 32 bit là %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Cú pháp của lệnh Regsvr32


RegSvr32.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u – Máy chủ chưa đăng ký

/i - Gọi lệnh DllInstall truyền lệnh [cmdline] tùy chọn; khi được sử dụng với các lệnh gọi /u, lệnh này yêu cầu gỡ cài đặt dll
/n - Không gọi lệnh DllRegisterServer; tùy chọn này phải được sử dụng với /i

/s – Im lặng; hiển thị không có hộp thư

Giải pháp phổ biến cho lỗi Regsvr32


Hãy thử một trong các phương pháp sau khi bạn gặp phải lỗi Regsvr32:
 • Phương pháp 1 Chạy lại lệnh Regsvr32 từ dấu nhắc lệnh nâng cao

  Để mở dấu nhắc lệnh nâng cao, hãy làm theo các bước sau:
  Windows 8.1 và Windows 8
  Vuốt vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó chạm Tìm kiếm. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm. Loại Dấu nhắc lệnh Trong hộp Tìm kiếm, bấm chuột phải vào Dấu nhắc lệnh, rồi bấm vào Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Cho phép.
  Windows 7 và Windows Vista
  Bấm Bắt đầu, nhập Dấu nhắc lệnh hoặc cmd Trong hộp Tìm kiếm, bấm chuột phải vào Dấu nhắc lệnh, rồi bấm vào Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Cho phép.
  Windows XP
  Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản có quyền quản trị viên, rồi mở cửa sổ Dấu nhắc lệnh.
 • Phương pháp 2: Sử dụng phiên bản 32 bit Regsvr32 để đăng ký DLL 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit

  Nếu bạn gặp phải lỗi khi đăng ký DLL 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit, hãy làm theo các bước sau:
  1. Mở dấu nhắc lệnh nâng cao.
  2. Nếu DLL 32 bit ở trong thư mục %systemroot%\System32, hãy di chuyển nó đến thư mục %systemroot%\SysWoW64.
  3. Chạy lệnh sau:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <đường dẫn đầy đủ của DLL>

Thông báo lỗi Regsvr32