Exchange ActiveSync không tải xuống phần đính kèm vào các mục lịch trên các thiết bị di động

Áp dụng cho: Exchange Online

Triệu chứng


Các tệp đính kèm trong cuộc họp hoặc cuộc hẹn không sẵn dùng khi bạn đồng bộ lịch với máy khách Exchange ActiveSync.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra nếu một hoặc cả hai điều kiện sau là đúng:

  • Máy khách Exchange ActiveSync không hỗ trợ phiên bản 16 hoặc phiên bản mới hơn của giao thức Exchange ActiveSync.
  • Hộp thư được đặt trên một phiên bản Exchange không hỗ trợ phiên bản 16 hoặc phiên bản mới hơn của giao thức Exchange ActiveSync.

Giải pháp


Để đồng bộ hóa các tệp đính kèm trong một mục lịch, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Di chuyển hộp thư đến Exchange Online hoặc trao đổi 2016.
  2. Nâng cấp thiết bị cho máy khách hỗ trợ phiên bản 16 trở lên.

Thông tin Bổ sung


Để biết thêm thông tin về các giao thức Exchange ActiveSync, hãy xem các tài nguyên MSDN sau đây: