Truy cập máy khách Exchange RPC dịch vụ sập trong môi trường Exchange Server 2010


Triệu chứng


Hãy xem xét tình huống sau:
  • Bạn có máy chủ Microsoft Exchange Server 2010 có một thư mục công cộng lưu trữ được cài đặt trong một tổ chức Exchange.
  • Bạn kết nối với kho lưu trữ thư mục công cộng bằng cách sử dụng Outlook 2003.
  • Bạn tạo một yêu cầu gặp mặt, và sau đó bạn cố gắng xem thông tin rảnh/bận.
Trong trường hợp này, Dịch vụ truy cập máy khách RPC Microsoft Exchange trên máy chủ Exchange sập. Do đó, người dùng bị ngắt kết nối từ máy chủ. Ngoài ra, sự kiện sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra vì dịch vụ truy cập khách hàng Microsoft Exchange RPC không xác minh xem một biến NULL trước khi truy cập các biến.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:
2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".