Daemon tìm tệp tăng rất lớn khi bạn đặt giá trị ForceClaimACLs 1 trong SharePoint Server 2010

Áp dụng cho: SharePoint Server 2010

Triệu chứng


Hãy xem xét tình huống sau:
  • Microsoft SharePoint Server 2010 được cài đặt trên miền A.
  • Bạn cấu hình giá trị ForceClaimACLs1 bằng cách làm theo các bước được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) 2344518.
  • Bạn chạy đầy đủ để cho phép truy cập danh sách (ACL) định dạng điều khiển mới trên nội dung.
Trong trường hợp này, tệp daemon tìm kiếm tăng rất lớn. Ví dụ: kích thước là 8-10 Gigabyte (GBs).

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt gói cập nhật sau đây:
2516471 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): tháng 4 năm 2010
2516472 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (sts-x-none.msp): tháng 4 năm 2010