Lync 2010 nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập khi các chứng chỉ bị xoá trong trình quản lý thông tin đăng nhập Windows

Áp dụng cho: Lync 2010

Triệu chứng


Xem xét trường hợp sau:
  • Bạn đăng nhập vào Microsoft Lync Online.
  • Bạn lưu mật khẩu đăng nhập.
  • Bạn đăng xuất khỏi Lync Online.
  • Bạn xoá các chứng chỉ được sử dụng để kết nối Lync Online trong trình quản lý thông tin đăng nhập Windows.
  • Bạn đăng nhập vào Lync Online một lần nữa.
Trong trường hợp này, Lync 2010 không nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập.Chú ý Vấn đề này đặc biệt xảy ra khi bạn có một chứng chỉ giao thức khởi tạo phiên họp (SIP) được lưu tại địa phương.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2496325 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".