Bạn không thể tải xuống bản cập nhật Windows Genuine Advantage trên máy tính chạy Windows XP bạn mua từ nhà sản xuất thiết bị gốc

Áp dụng cho: Microsoft Windows Genuine AdvantageMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Home Edition

Triệu chứng


Bạn không thể tải xuống bản cập nhật Windows Genuine Advantage (WGA) trên máy tính chạy Microsoft Windows XP mà bạn đã mua từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm bắt đầu, và sau đó bấm vào Tài liệu của tôi.
  2. Trên menu Trợ giúp , bấm là bản sao Windows Pháp?
  3. Làm theo các hướng dẫn trên trang Web để soát hợp thức bản sao Windows của bạn.
  4. Sau khi bạn đã xác nhận thành công bản sao Windows của bạn, bạn có thể tải xuống bản cập nhật WGA.