Bản cập nhật thêm npMeetingJoinPluginOC.dll và MeetingJoinAxOC.dll tệp Lync 2010

Áp dụng cho: Lync 2010

Giới thiệu


Bản cập nhật thêm các tập tin .dll sau cho Microsoft Lync 2010:
  • npMeetingJoinPluginOC.dll
  • MeetingJoinAxOC.dll

Giải pháp


Để thêm các tệp .dll, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2551268 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011