Lync 2010 vẫn cuộc thăm dò cho thư thoại không liệt kê địa

Áp dụng cho: Lync 2010

Triệu chứng


Hãy xem xét tình huống sau:
  • Bạn đăng nhập vào Microsoft Lync 2010 và bạn bấm điện thoại để xem lịch sử thư thoại.
  • Bạn xoá thư thoại của người liên hệ mà không có trong danh sách liên hệ của bạn.
  • Bạn đóng xem thư thoại.
Trong trường hợp này, Lync 2010 vẫn cuộc thăm dò cho thư thoại của người liên hệ không liệt kê. Sự cố này xảy ra cho đến khi bạn đăng xuất khỏi Lync 2010.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2551268 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".