Office Communicator Object Model API yêu cầu gọi đăng ký bổ sung để ngăn chặn phiếu đăng ký trong một môi trường Lync 2010

Áp dụng cho: Lync 2010Office Communicator

Triệu chứng


Trong một môi trường Microsoft Lync 2010, các Office Communicator đối tượng mẫu (OCOM) API cần gọi đăng ký bổ sung để ngăn chặn phiếu đăng ký.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2551268 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011
Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này, OCOM API có thể loại bỏ mục đăng ký mà không gọi đăng ký bổ sung.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".