Mô tả các bản Cập Nhật Office: 12 tháng 7 năm 2011

Áp dụng cho: VisioOutlook 2010 with Business Contact ManagerMicrosoft Office Outlook 2007

Giới thiệu


Thứ ba, ngày 12, 2011, Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau. Các bản cập nhật hàng tháng dành cho khách hàng của chúng tôi bảo mật và Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Thông tin Bổ sung


Cập Nhật tất cả sau được bao gồm trong tháng 12 năm 2011. Cập Nhật bảo mật
  • 2493523 MS11-055: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Visio 2003: 12 tháng 7 năm 2011
Cập Nhật
  • 2553006 Mô tả của quản lý liên hệ cho Outlook 2010 SP1
  • 2553975 Mô tả bản Cập Nhật bộ lọc Email rác Office Outlook 2007: ngày 12 tháng 8 năm 2011