Microsoft Management Reporter Report Viewer ngừng hoạt động khi bạn xem báo cáo

Áp dụng cho: Microsoft Dynamics AX 2009Dynamics GP 2010Dynamics SL 2011

Triệu chứng


Khi bạn xem báo cáo trong trình xem báo cáo có chứa hình ảnh, chương trình có thể ngừng đáp ứng và hiển thị thông báo sau:

Quản lý trình báo cáo cho Microsoft Dynamics ERP đã ngừng hoạt động

Cũng sẽ có một thông báo trong trình xem sự kiện Windows tương tự như sau:

Loại ngoại lệ: System.InvalidOperationException
Thông báo: Đối tượng hiện đang sử dụng ở nơi khác.

Ứng dụng: ReportViewer.exe Framework phiên bản: v4.0.30319 mô tả: trình bị ngắt do các ngoại lệ. Thông tin ngoại lệ: System.InvalidOperationException Stack: tại System.Drawing.Image.get_Width() tại Microsoft.Dynamics.Performance.Reporting.Viewer.Pipelines.Native.Layout+Header.Measure (System.Drawing.Graphics, System.Drawing.Size)

Nguyên nhân


Đây là vấn đề với quản lý phóng gói dịch vụ 2 và báo cáo có chứa hình ảnh. Sự cố này đã được báo cáo là lỗi 475009.

Giải pháp


Hình ảnh khỏi báo cáo để khắc phục sự cố này.