Hộp xuất hiện thay vì văn bản trong Word dành cho Mac 2011 tài liệu


Tóm tắt


Bạn có thể thấy hộp văn bản phải đâu trong tình huống này:
  • Bạn mở tài liệu chứa các phông chữ tiếng Hàn Quốc trong Word dành cho Mac 2011.
  • Tài liệu được tạo từ Mac 2008 hoặc Word 2010.
Để khắc phục sự cố này, thực hiện việc này:
  1. Mở tài liệu Hiển thị hộp thay vì văn bản.
  2. Chọn tất cả các dòng bao gồm hộp.
  3. Trên Word menu, bấm vào tuỳ chọn.
  4. Xuất và chia sẻ, nhấp vào tương thích.
  5. Bấm vào chữ thay thế.
  6. Chọn phông chữ Gulim (trong Substituted phông chữ), và sau đó bấm OK.
Điều này xảy ra do Triều tiên phông chữ mặc định (Malgun Gothic) được sử dụng trong Word 2010 từ 2008 không được sử dụng từ năm 2011. Khi bạn mở tài liệu trong Word 2011, sự cố gắng thay thế phông chữ và chọn một trong đó chứa các ký tự khác (Arial Unicode MS).

Thông tin


Đây là văn bản nào muốn từ 2008 hoặc Word 2010:
Text from opening document in Word 2008 or 2010.

Và đây là văn bản nào muốn khi bạn mở cùng một tài liệu Word 2011:
Text from opening document in Word 2011.