How FORTRAN Stores Two-Dimensional Arrays in Memory

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung KB đã hủy

Bài viết này cung cấp thông tin về sản phẩm mà Microsoft không hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không được cập nhật nữa.

Summary

FORTRAN is different from languages such as C and Pascal in the way that it stores two-dimensional arrays in memory. Although array elements are referenced in row major notation, i.e., (row, column), just as in C or Pascal, FORTRAN stores two-dimensional arrays as one-dimensional column arrays.


For example, in C, a two-dimensional array with three rows and four columns will be stored in memory in the following sequence:
(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4)
However, FORTRAN will store the same array in the following sequence:
(1,1),(2,1),(3,1),(1,2),(2,2),(3,2),(1,3),(2,3),(3,3),(1,4),(2,4),(3,4)
Thuộc tính

ID Bài viết: 27780 - Xem lại Lần cuối: 01-12-2003 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi