Windows Update for Business

Asset not found

Windows Update for Business là tập hợp các cài đặt chính sách kiểm soát các bản cập nhật dành cho thiết bị sử dụng Windows 10. Với những cài đặt này, bạn quyết định thời điểm cũng như thiết bị nào nhận được bản cập nhật và đặt lịch biểu khác nhau cho các nhóm thiết bị. Bạn cũng có thể tạm dừng cập nhật cho từng thiết bị.

Cài đặt Hoãn Bản cập nhật Windows đặt cấu hình các thiết bị để nhận được bản cập nhật từ Chi nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp (CBB).

Asset not found

Các bản cập nhật trong CBB được gửi tới thiết bị một vài tháng sau khi phát hành ra công chúng trong Chi nhánh Hiện tại (CB).

Asset not found

Hoãn các bản cập nhật từ CB sang CBB cho phép quản trị viên xác thực các đợt triển khai khi chúng được đẩy sang tất cả các máy khách đã đăng ký Windows Update for Business. Tìm hiểu cách thiết lập và triển khai Windows Update for Business và tìm hiểu thêm về nâng cấp chi nhánh trong Windows 10

Thuộc tính

ID Bài viết: 27915 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 7

Windows 10

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)