Chặn Chế độ Nhà phát triển

Chế độ nhà phát triển cho phép bạn tải các ứng dụng từ nguồn ngoài và chạy chúng từ Visual Studio trong chế độ gỡ lỗi.

Để tắt chế độ nhà phát triển trong Chính sách Nhóm, hãy chọn Cấu hình Máy tính > Mẫu Quản trị > Cấu phần Windows > Triển khai Gói Ứng dụng trong Bộ soạn Chính sách Nhóm.

Asset not found

Trong chính sách của bạn, tắt Cho phép cài đặt tất cả các ứng dụng đáng tin cậyCho phép phát triển các ứng dụng Windows Store và cài đặt chúng từ môi trường phát triển tích hợp (IDE).

Asset not found

Để bật hoặc tắt chế độ phát triển trên thiết bị, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Dành cho nhà phát triển. Sau đó chọn tùy chọn mà bạn muốn trong Sử dụng tính năng dành cho nhà phát triển.

Asset not found

Tìm hiểu thêm về chế độ nhà phát triển

Thuộc tính

ID Bài viết: 27918 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 11

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)