Windows Media Player for Windows XP Supported Codecs

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung KB đã hủy

Bài viết này cung cấp thông tin về sản phẩm mà Microsoft không hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không được cập nhật nữa.

Summary

This article provides a list of codecs that are supported in Microsoft Windows Media Player for Microsoft Windows XP.

More Information

The following codecs are supported in Windows Media Player for Windows XP:
 • Cinepak codec
 • ClearVideo Decoder Driver
 • Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec
 • Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec for MSACM
 • Intel Audio Codec
 • Intel I.263 Video Driver
 • Intel Indeo 3.0 Video Codec
 • Intel Indeo 5.0 Video Codec
 • Intel Indeo(R) Video Interactive 32-bit Driver
 • Intel RAW YVU9 Video Driver
 • Lernout And Hauspie Codecs
 • Microsoft MPEG-4 Standard Video Codec
 • Microsoft MPEG-4 Video Codec v1
 • Microsoft MPEG-4 Video Codec v2
 • Microsoft MPEG-4 Video Codec v3
 • Microsoft Network Audio CODEC
 • Microsoft Screen Video Decompressor
 • Microsoft Windows Media Video v7
 • Microsoft Windows Media Video v8
 • Sharp G.726 Audio Codec
 • Sipro Lab Audio Telecom CODEC (Acelp)
 • Streaming Animation Support
 • Vivo H.263 Video CODEC
 • Vivo Siren Audio CODEC
 • VivoActive Audio CODEC
 • Voxware MetaSound
 • Voxware MetaVoice
 • Windows Media Audio Codec
NOTE: Not all of the supported codecs are installed by default. These codecs will be downloadable when you play content that requires the codec.
Thuộc tính

ID Bài viết: 291948 - Xem lại Lần cuối: 02-07-2010 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi