printf() Default Floating-Point Precision Is 6 Decimals

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung KB đã hủy

Bài viết này cung cấp thông tin về sản phẩm mà Microsoft không hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không được cập nhật nữa.

Summary

By default, the printf() function displays a floating-point number to six digits of precision. This default also holds for double precision numbers.


To display additional digits of precision, specify a value for the precision field in the printf() format specification, as follows:
%[<flags>][<width>][.<precision>]<type>

More Information

The code example below demonstrates documented printf() behavior that may appear to be a problem with the function.

   #include <stdio.h>

main()
{
double d = 1.2345678912;

printf("%e\n", d);
printf("%le\n", d);
}
This code example produces the following output:1.234568e+000
1.234568e+000
To display the value d to its full precision, modify the code example to use the following statement:
   printf("%.15le", d);
Thuộc tính

ID Bài viết: 29557 - Xem lại Lần cuối: 11-12-2003 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi