Tải xuống phiên bản Visual C++ mới nhất được hỗ trợ

Áp dụng cho: Visual Studio 2010 ProfessionalVisual Studio 2010 PremiumVisual Studio 2010 Ultimate Thêm

Tóm tắt


Bài viết này liệt kê các liên kết tải xuống phiên bản Microsoft Visual C++ mới nhất.

Visual Studio 2017


Tải xuống Gói Microsoft Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2017. Các bản cập nhật sau đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất được hỗ trợ cho Visual Studio 2017:

Visual Studio 2015


Tải xuống Gói Microsoft Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2015 Bản cập nhật 3. Đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất được hỗ trợ cho Visual Studio 2015. 

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)


Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trên Blog của nhóm VC++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)


Tải xuống Gói Microsoft Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2012 Bản cập nhật 4. Đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất được hỗ trợ cho Visual Studio 2012.

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1


Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1


  • Tải xuống Visual Studio 2008 Gói dịch vụ 1 (Trình cài đặt). Đây là gói dịch vụ Visual C++ mới nhất dành cho Visual Studio 2008.
    Lưu ý Bản tải xuống này cài đặt Visual Studio 2008 Gói dịch vụ 1 và Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. SP1 giải quyết các vấn đề được phát hiện thông qua kết hợp phản hồi của khách hàng, phản hồi của đối tác và thử nghiệm nội bộ. Các gói dịch vụ này có cải tiến về độ hồi đáp, độ ổn định và hiệu suất dành cho người dùng Visual Studio và .NET Framework. 
  • Tải xuống Bản cập nhật bảo mật MFC Gói có thể phân phối lại của Microsoft Visual C++ 2008 Gói dịch vụ 1. Đây là bản cập nhật gói có thể phân phối lại mới nhất của Visual C++ dành cho Visual Studio 2008.

     

Thông tin Bổ sung


Giới thiệu về Gói Visual C++ có thể phân phối lại

Các gói Visual C++ có thể phân phối lại cài đặt các cấu phần thời gian chạy của Thư viện Visual C++ trên máy tính chưa cài đặt Visual C++. Các thư viện này phải chạy các ứng dụng được phát triển bằng cách sử dụng phiên bản tương ứng của Visual C++.
 

Giới thiệu về Gói Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2008

Các gói này cài đặt các cấu phần thời gian chạy của thư viện C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP và MSDIA. Đối với các thư viện hỗ trợ mô hình triển khai song song (CRT, SCL, ATL, MFC, OpenMP), chúng được cài đặt vào bộ đệm ẩn hợp ngữ gốc, còn được gọi là thư mục WinSxS, trên các phiên bản hệ điều hành Windows hỗ trợ các tổ hợp song song.
 

Giới thiệu về Bản cập nhật bảo mật MFC Gói Visual C++ có thể phân phối lại

Một vấn đề bảo mật đã được xác định. Vấn đề này dẫn tới lỗ hổng bảo mật của ứng dụng MFC trong hệ thống chạy Windows có Visual C++ Redist của bạn. Các gói Cập nhật bảo mật MFC trong bài viết này có các tệp có thể phân phối lại hiện hành nhất dành cho Visual Studio.