Tải xuống phiên bản Visual C++ mới nhất được hỗ trợ

Áp dụng cho: Visual Studio 2010Visual Studio 11Visual Studio 2013

Tóm tắt


Bài viết này liệt kê các liên kết tải xuống phiên bản Microsoft Visual C++ mới nhất.

Visual Studio 2015, 2017 và 2019


Tải xuống gói Microsoft Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019. Các bản cập nhật sau đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất hỗ trợ cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019. Bao gồm là một phiên bản cơ sở của Universal C Runtime xem MSDN để biết chi tiết.

Lưu ý Visual C++ 2015, 2017 và 2019 tất cả chia sẻ cùng một tệp Redistributable.

Ví dụ, cài đặt Visual C++ 2019 Redistributable sẽ ảnh hưởng đến chương trình được xây dựng với Visual C++ 2015 và 2017. Tuy nhiên, cài đặt Visual C++ 2015 có thể phân phối lại sẽ không thay thế các phiên bản mới hơn của các tập tin cài đặt Visual C++ 2017 và 2019 có thể phân phối lại.

Điều này khác với tất cả các phiên bản Visual C++ trước đó vì chúng có các tệp thời gian chạy riêng biệt, không chia sẻ với các phiên bản khác.

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)


Để biết thêm thông tin, xem Thời gian chạy C++ cho những Ứng dụng Windows 8.1 được tải từ nguồn ngoài trên Blog của Nhóm VC++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)


Tải xuống Gói Microsoft Visual C++ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio 2012 Bản cập nhật 4. Đây là gói Visual C++ có thể phân phối lại mới nhất được hỗ trợ cho Visual Studio 2012.

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1


Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1


Các gói Visual C++ có thể Phân phối lại


Các gói Visual C++ có thể phân phối lại cài đặt các cấu phần thời gian chạy của Thư viện Visual C++ trên máy tính chưa cài đặt Visual C++. Các thư viện này phải chạy các ứng dụng được phát triển bằng cách sử dụng phiên bản tương ứng của Visual C++.

 

Dành cho Visual Studio 2008

Các gói này cài đặt các cấu phần thời gian chạy của thư viện C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP và MSDIA. Chúng được cài đặt vào bộ đệm ẩn hợp mã gốc, còn được biết đến là thư mục WinSxS. Chúng được cài đặt trên các phiên bản hệ điều hành Windows hỗ trợ cụm tổ hợp song song, dành cho các thư viện hỗ trợ mô hình triển khai song song (CRT, STL, ATL, MFC, OpenMP).
 

Cập Nhật Bảo Mật Thư viện Microsoft Foundation Class

Một vấn đề bảo mật đã được xác định. Sự cố này tạo một lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng Thư viện Microsoft Foundation Class trong hệ thống Windows sử dụng Visual C++ Redist. Các gói Cập nhật Bảo mật dành cho Thư viện Microsoft Foundation Class nhắc đến trong bài viết này có các tệp hiện hành nhất dành cho Visual Studio mà có thể phân phối lại.