Bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản Windows 10 1607: 2 tháng 8 năm 2016

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến và sửa chữa để nâng cao chức năng của Windows 10 phiên bản 1607. Kích thước gói cho x86 Phiên bản là 24 MB dung lượng gói cho x64 Phiên bản 36 MB.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật tích luỹ này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích luỹ 3176929.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 3176929 - Xem lại Lần cuối: 08-01-2017 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi