How To sscanf() Example Using a Comma (,) as Delimiter

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung KB đã hủy

Bài viết này cung cấp thông tin về sản phẩm mà Microsoft không hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không được cập nhật nữa.

Summary


The example below shows how to use the sscanf() C run-time function to read from an internal buffer delimiting fields with a comma (,). The key is to use the brackets in the format of sscanf() function. The format will be %[^','], which tells the function to read from the buffer until a comma (,) is reached.

Sample Code

/* The following sample illustrates the use of brackets and the
caret (^) with sscanf().
Compile options needed: none
*/

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *tokenstring = "first,25.5,second,15";
int result, i;
double fp;
char o[10], f[10], s[10], t[10];

void main()
{
result = sscanf(tokenstring, "%[^','],%[^','],%[^','],%s", o, s, t, f);
fp = atof(s);
i = atoi(f);
printf("%s\n %lf\n %s\n %d\n", o, fp, t, i);
}
Thuộc tính

ID Bài viết: 38335 - Xem lại Lần cuối: 17-06-2014 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi