ON KEY Trapping CTRL, SHIFT, CAPS LOCK, NUM LOCK Combinations

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung KB đã hủy

Bài viết này cung cấp thông tin về sản phẩm mà Microsoft không hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không được cập nhật nữa.

Summary

Pressing any key in combination with CTRL, SHIFT, ALT, CAPS LOCK, or NUM LOCK changes the keyboard scan code. To trap combinations of keys, the KEY statement requires adding together the values of the keyboard flags as shown in the code example below.

More Information

The following is a code example:
  CONST alt = &H8
CONST noflag = &H0
CONST leftshift = &H1
CONST rightshift = &H2
CONST ctrl = &H4
CONST numlock = &H20
CONST capslock = &H40
CONST extendedkeyboard = &H80
CONST left = &H4B
CONST right = &H4D
CONST up = &H48
CONST down = &H50
CONST C = &H2E
CONST scrolllock = &H46

KEY 15, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(left)
KEY 16, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(right)
KEY 17, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(up)
KEY 18, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(down)
KEY 19, CHR$(ctrl + capslock) + CHR$(C)
KEY 20, CHR$(extendedkeyboard + ctrl + numlock) + CHR$(scrolllock)

ON KEY(15) GOSUB left
ON KEY(16) GOSUB right
ON KEY(17) GOSUB up
ON KEY(18) GOSUB down
ON KEY(19) GOSUB break
ON KEY(20) GOSUB break

KEY(15) ON
KEY(16) ON
KEY(17) ON
KEY(18) ON
KEY(19) ON
KEY(20) ON

WHILE UCASE$(INKEY$) <> UCASE$("q")
WEND
END

left:
PRINT "left"
RETURN

right:
PRINT "right"
RETURN

up:
PRINT "up"
RETURN

down:
PRINT "down"
RETURN

break:
PRINT "break"
RETURN
Thuộc tính

ID Bài viết: 39252 - Xem lại Lần cuối: 21-11-2006 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi