Ngày 9 tháng 11 năm 2016 – KB3200970 (HĐH bản dựng 14393.448)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows 10 Mobile

Bản cập nhật này được phát hành cho Windows 10 Mobile. Bản này bao gồm những phần cải tiến và sửa lỗi giống như trong bản cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2016—KB3200970 (HĐH bản dựng 14393.447) được phát hành cho Windows 10.

Để tìm hiểu thêm về các phần cải tiến và sửa lỗi trong bản cập nhật này, hãy xem bản ngày 8 tháng 11 năm 2016 – KB3200970 (HĐH bản dựng 14393.447).