Khắc phục: DMF sys.dm_db_incremental_stats_properties không hiển thị tất cả phân vùng nếu phân vùng cột được đặt thành ký tự hoặc dữ liệu nhị phân loại

Áp dụng cho: SQL Server 2014 EnterpriseSQL Server 2016 EnterpriseMicrosoft SQL Server 2016 Service Pack 1

Triệu chứng


Giả sử rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server, và bạn có một bảng phân vùng trong cơ sở dữ liệu. Khi bạn sử dụng hàm sys.dm_db_incremental_stats_properties để kiểm tra thông tin phân vùng, không phải tất cả phân vùng được hiển thị nếu kiểu dữ liệu trong cột phân là bất kỳ loại sau: char, varchar nchar, nvarchar, nhị phân, varbinaryhoặc sql_variant.

Giải pháp


Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho SQL Server:

Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho SQL Server 2016 RTM

Cập Nhật tích luỹ 4 cho SQL Server 2016 SP1

Cập Nhật tích luỹ 5 cho SQL Server 2014 Service Pack 2

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.