Cài đặt máy in trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Khi bạn kết nối máy in với PC hoặc thêm máy in mới vào mạng chủ, thường thì bạn có thể bắt đầu in ngay. Windows 10 hỗ trợ hầu hết các máy in, vì vậy bạn có thể không phải cài đặt phần mềm máy in đặc biệt. Có thể sử dụng trình điều khiển và hỗ trợ máy in bổ sung nếu bạn cập nhật Windows 10.

 

Bạn cần trợ giúp thêm?