Ngày 9 tháng 5 năm 2017—KB4019474 (HĐH Bản dựng 10240.17394)

Áp dụng cho: Windows 10

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố trong đó Chuyển tiếp Sự kiện Windows giữa hai máy chủ 2012 R2 làm cho báo cáo không tương thích với Thông tin Bảo mật bên thứ ba và phần mềm Quản lý Sự kiện. 
  • Khắc phục sự cố liên quan đến thiết lập kết nối an toàn với máy chủ bằng cách sử dụng giao thức TLS. Ứng dụng có thể bị treo khi chứng chỉ máy chủ chỉ định URL an toàn (HTTPS) cho giá trị Certificate Revocation List (CRL) hoặc cho Authority Information Access (AIA) trong chứng chỉ. 
  • Khắc phục sự cố trong đó việc thay đổi mật khẩu trong khi không kết nối trực tiếp với mạng doanh nghiệp, chẳng hạn như với mạng VPN, sẽ khiến các khóa riêng trở nên không thể truy nhập. Triệu chứng sẽ khác nhau bao gồm cả việc không thể mã hóa/giải mã hoặc ký tên vào tài liệu. 

  • Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng sử dụng msado15.dll ngừng hoạt động sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB4015550.

  • Khắc phục sự cố ngăn không cho Internet Explorer 11 làm theo chuyển hướng khi tiêu đề Include-Referer-Token-Binding-ID được đặt thành “true”. 

  • Khắc phục sự cố với Microsoft Edge trong đó rò bộ nhớ xảy ra mỗi lần bạn làm mới trang web. 

  • Cập nhật Trang Tab Mới của Internet Explorer 11 bằng nguồn cấp tin tức được tích hợp. 

  • Ngừng sử dụng SHA-1 Microsoft Edge và Internet Explorer 11 cho Xác thực Máy chủ SSL/TLS. Xem Advisory 4010323 để biết thêm thông tin.

  • Khắc phục sự cố khác với hệ thống tệp lưu trữ, Internet Explorer và .NET Framework.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows COM, Cấu phần Microsoft Graphics, .NET Framework, nhân Windows, Máy chủ SMB của Windows, Windows Server và Internet Explorer.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.