Duyệt InPrivate trong Microsoft Edge

Áp dụng cho: EdgeWindows 10

  • Khi bạn sử dụng các tab hoặc cửa sổ InPrivate, dữ liệu duyệt web của bạn (như lịch sử, tệp internet tạm và cookie) sẽ không được lưu vào PC khi bạn thực hiện xong.

  • Trong Microsoft Edge, hãy chọn biểu tượng Cài đặt và Hơn thế nữa  , rồi sau đó Cửa sổ InPrivate mới.
    Duyệt InPrivate trong Microsoft Edge