Cách tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft Account

 • Mật khẩu mạnh giúp ngăn chặn những người không được cho phép truy cập vào các tệp, chương trình và tài nguyên khác, đồng thời sẽ khó đoán hoặc bẻ khóa. Mật khẩu tốt:

  • Dài tối thiểu tám ký tự

  • Không chứa tên người dùng, tên thật hoặc tên công ty

  • Không chứa một từ đầy đủ

  • Rất khác với các mật khẩu trước

  • Mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và biểu tượng