Quản lý các thiết bị được sử dụng với tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft AccountWindows 10

Thêm thiết bị

 • Bạn cần thêm một thiết bị vào tài khoản Microsoft trước khi thiết bị này được liệt kê trong mục thiết bị của bạn. Dưới đây là cách bạn có thể thêm thiết bị: 
  • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trên Xbox hoặc PC. 
  • Tải xuống ứng dụng hoặc trò chơi từ Microsoft Store .
  • Truy cập account.microsoft.com/devices, chọn Bạn không thấy thiết bị của mình?, rồi làm theo hướng dẫn.
  • Trên thiết bị iOS: Tải xuống Microsoft Edge từ Apple App Store và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. 
  • Trên thiết bị Android: Tải xuống Microsoft Edge, Microsoft Launcher hoặc Đồng hành Điện thoại của bạn từ Cửa hàng Google Play và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. 
  • Không thể thêm thiết bị MacOS vào thời điểm này.

Đổi tên thiết bị

 • Thay đổi tên mặc định của thiết bị để bạn có thể nhanh chóng xác định thiết bị đó trong tài khoản Microsoft. Khi muốn tải một ứng dụng hoặc trò chơi xuống thiết bị khác, bạn có thể tìm thấy thiết bị đó bằng cách sử dụng tên mới của thiết bị.
 • Để đổi tên PC:
  • Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thống > Giới thiệu.
  • Chọn Đổi tên PC này.
  • Nhập tên mới và chọn Tiếp theo. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.
  • Chọn Khởi động lại ngay hoặc Khởi động lại sau.
 • Để đổi tên Xbox:
  • Chọn Cài đặt  > Hệ thống > Thông tin bảng điều khiển > Tên.
  • Nhập tên mới và chọn Enter.
  • Khởi động lại Xbox.

Xóa thiết bị

 • Quản lý danh sách thiết bị của bạn
 • Nếu bạn không sử dụng thiết bị nhưng thiết bị đó vẫn xuất hiện trong danh sách thiết bị của bạn, sau đây là cách xóa:
  • Truy cập account.microsoft.com/devices, đăng nhập và tìm thiết bị bạn muốn xóa.
  • Chọn Hiển thị chi tiết để xem thông tin cho thiết bị đó.
  • Dưới tên của thiết bị, chọn Tác vụ khác > Xóa.
  • Xem lại thông tin chi tiết của thiết bị, chọn hộp kiểm, Tôi đã sẵn sàng xóa thiết bị này, rồi chọn Xóa.
 • Nếu bạn muốn xóa thiết bị cho trẻ trong gia đình của mình, hãy yêu cầu trẻ đăng nhập vào account.microsoft.com/devices, rồi làm theo hướng dẫn tương tự. 
 • Hủy liên kết thiết bị khỏi Microsoft Store
 • Nếu không thể tải xuống từ Microsoft Store, bạn có thể đã đạt giới hạn thiết bị. Quản lý giới hạn thiết bị của bạn bằng cách xóa các thiết bị mà bạn không sử dụng hoặc không còn quyền truy cập. Để hủy liên kết thiết bị:
  • Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn tại account.microsoft.com/devices/content.
  • Tìm thiết bị mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Hủy liên kết.
  • Xem lại thông tin chi tiết của thiết bị rồi chọn Hủy liên kết
 • Sau khi bạn hủy liên kết thiết bị, hệ thống sẽ không tính thiết bị đó vào giới hạn thiết bị của bạn. Nếu sau đó bạn chưa đạt giới hạn thiết bị và tải xuống một ứng dụng hoặc trò chơi trên thiết bị này, thì hệ thống sẽ tính thiết bị đó vào lại giới hạn thiết bị của bạn.

Tìm hoặc khắc phục thiết bị

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể tìm thấy thiết bị bị mất, lên lịch sửa chữa, nhận hỗ trợ cho thiết bị và hơn thế nữa.