Cách thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

Thông tin bảo mật là số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế mà bạn thêm vào tài khoản của mình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu một người khác đang cố gắng chiếm dụng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế đó. Khi bạn gửi lại mã, chúng tôi biết rằng bạn chính là người đăng nhập và có thể giúp bạn lấy lại quyền truy nhập vào tài khoản Microsoft của mình.

  • Đăng nhập vào trang Thông tin cơ bản về bảo mật bằng tài khoản Microsoft của bạn.
  • Chọn Cập nhật thông tin.
  • Chọn Thêm thông tin bảo mật rồi làm theo hướng dẫn để nhập email hoặc số điện thoại của bạn.
  • Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới số điện thoại hoặc email mới đó. Nhập mã bảo mật đó, sau đó chọn Tiếp theo. Thông tin bảo mật mới sẽ xuất hiện trong danh sách của bạn.