Thay đổi tên và địa chỉ liên kết với tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Windows 10

 • Để cập nhật tên bạn hoặc tên doanh nghiệp:
 • Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản hoặc thay đổi hay thêm thông tin cá nhân khác, hãy xem Trợ giúp về tài khoản Microsoft.
  Thay đổi tài khoản - Thông tin của bạn
 • Để cập nhật địa chỉ hoặc tên ưa thích dùng cho thanh toán, giao hàng hoặc tính thuế:
  • Đăng nhập vào Tài khoản Microsoft của bạn. Lưu ý: Nếu bạn thấy màn hình hỏi bạn muốn sử dụng tài khoản nào, thì có nghĩa là bạn có hai tài khoản Microsoft được liên kết với cùng một địa chỉ email. Xem thêm thông tin về cách Thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của bạn.
  • Chọn Thanh toán & lập hóa đơn > Sổ địa chỉ.
  • Nếu bạn cập nhật địa chỉ hiện có, hãy chọn Chỉnh sửa. Nếu bạn thêm địa chỉ mới, hãy chọn Thêm địa chỉ mới.
  • Chọn Đặt làm địa chỉ gửi hóa đơn và giao hàng yêu thích của bạn > Lưu.
 • Lưu ý: Các bước trên có thể khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực của bạn.
  Thông tin tài khoản - Thanh toán & Lập hóa đơn

Xbox One

 • Chọn Cài đặt  > Tất cả Cài đặt .

 • Trong Tài khoản, hãy chọn Thanh toán & lập hóa đơn > Thay đổi địa chỉ thanh toán.

 • Chỉnh sửa thông tin tài khoản thanh toán của bạn. 

  • Để bỏ qua thông tin thanh toán không cần cập nhật, hãy nhấn B trên bộ điều khiển, sau đó chọn Tiếp theo.

 • Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Lưu thông tin.

  • Nếu bạn cần thay đổi nội dung khác, hãy chọn Thực hiện thay đổi khác.