Cách dùng hết số tiền trên thẻ quà tặng Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft Account

Khi bạn đổi thẻ quà tặng Microsoft, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản Microsoft của bạn. Nếu một mục bạn muốn mua từ Microsoft Store đắt hơn so với số tiền trong tài khoản của bạn, thì sau đây là những gì bạn có thể làm.

  • Nếu không có tùy chọn thanh toán khác trong tài khoản Microsoft, như thẻ tín dụng hoặc PayPal, bạn có thể thêm một tùy chọn thanh toán khác.
    Liên kết Thêm tùy chọn thanh toán
  • Tiếp tục quy trình thanh toán. Nếu tài khoản Microsoft không phải là tùy chọn thanh toán của bạn, hãy chọn Thay đổi, rồi chọn tài khoản Microsoft. 
  • Hoàn tất quy trình thanh toán. Chúng tôi sẽ sử dụng số dư tài khoản Microsoft trước rồi mới thanh toán khoản chênh lệch bằng tùy chọn thanh toán khác của bạn.