Khắc phục sự cố PC qua kết nối từ xa bằng Hỗ trợ Nhanh

Áp dụng cho: Windows 10

Hỗ trợ Nhanh là một ứng dụng của Windows 10. Ứng dụng này cho phép người mà bạn tin tưởng sử dụng máy tính của bạn và giúp bạn khắc phục sự cố. Để bắt đầu, người trợ giúp cần cho chạy ứng dụng Hỗ trợ Nhanh, lấy mã 6 chữ số và chia sẻ mã đó với bạn. 

 • Cung cấp hỗ trợ
  • Chọn Bắt đầu  > Phụ kiện Windows > Hỗ trợ Nhanh (hoặc chọn nút Bắt đầu , nhập Hỗ trợ Nhanh trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn ứng dụng từ kết quả). 
  • Chọn Hỗ trợ người khác, sau đó gửi mã 6 chữ số cho người mà bạn đang trợ giúp.
  • Khi họ đã nhập mã, hãy chọn Kiểm soát đầy đủ hoặc Xem màn hình.
  • Chọn Tiếp tục và chờ người mà bạn sắp trợ giúp cho phép kết nối. 
 • Nhận hỗ trợ
  • Chọn Bắt đầu  > Phụ kiện Windows > Hỗ trợ Nhanh (hoặc chọn nút Bắt đầu , nhập Hỗ trợ Nhanh trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn ứng dụng từ kết quả). 
  • Trong hộp Mã từ người hỗ trợ, nhập mã 6 chữ số mà bạn đã nhận được, rồi chọn Chia sẻ màn hình.
  • Đợi người trợ giúp của bạn, sau đó chọn Cho phép trong cửa sổ hiển thị.