Quản lý cài đặt ngôn ngữ đầu vào và ngôn ngữ hiển thị trong Windows 10 của bạn

Áp dụng cho: Windows 10

Thêm ngôn ngữ đầu vào

Bạn có thể thêm một ngôn ngữ đầu vào, đặt một ngôn ngữ hiển thị hoặc cài đặt một gói ngôn ngữ trong Cài đặt để thay đổi ngôn ngữ mà bạn sử dụng cho Windows 10, các ứng dụng và trang web. Việc thêm một ngôn ngữ đầu vào cho phép bạn đặt trình tự ngôn ngữ tùy chọn cho các trang web và ứng dụng cũng như thay đổi ngôn ngữ bàn phím của bạn.

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn

Ngôn ngữ hiển thị do bạn chọn sẽ thay đổi ngôn ngữ mặc định mà các tính năng của Windows sử dụng như Cài đặt và File Explorer.

Cài đặt một gói ngôn ngữ

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong mục Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị của Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (giả sử ngôn ngữ đó có sẵn trong phiên bản Windows 10 của bạn).

Phiên bản Windows 10 một ngôn ngữ

  • Nếu bạn nhận được thông báo "Chỉ cho phép một gói ngôn ngữ" hoặc "Giấy phép Windows của bạn chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ hiển thị", thì điều này có nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 một ngôn ngữ.