Cách hủy thẻ quà tặng Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

  • Nếu thẻ quà tặng kỹ thuật số chưa được đổi, thì bạn có thể hủy thẻ đó và nhận tiền hoàn lại trong vòng tối đa 14 ngày kể từ ngày bạn mua. Bạn không thể chuyển nhượng thẻ quà tặng cho người khác hoặc tài khoản Microsoft khác.
    • Đăng nhập vào trang lịch sử thẻ quà tặng trong tài khoản Microsoft của bạn. Nếu trang hàng hóa thẻ quà tặng xuất hiện, hãy chọn Lịch sử thẻ quà tặng đăng nhập, sau đó chọn Lịch sử thẻ quà tặng một lần nữa.
    • Tìm thẻ quà tặng cần hủy.
    • Chọn Hủy > Xác nhận để hủy đơn hàng và nhận tiền hoàn lại.
  • Điều này áp dụng cho thẻ quà tặng số mua trực tuyến từ Microsoft. Điều này không áp dụng cho thẻ quà tặng thật được mua tại một cửa hàng hoặc mã cho sản phẩm như Office hoặc Xbox.