Khắc phục sự cố khi đăng nhập vào ứng dụng Xbox

Áp dụng cho: Windows 10

  • Trên PC của bạn, truy cập Xbox.com rồi chọn Đăng nhập. Nếu có sự cố với tài khoản của bạn, hướng dẫn này sẽ giúp bạn giải quyết các sự cố đó. Nếu bạn không thể vượt qua được màn hình đăng nhập, hãy chọn Tôi quên mật khẩu của mình rồi làm theo hướng dẫn.

  • Nếu không có tác dụng, chọn Bắt đầu > Cài đặt > Thời gian & ngôn ngữ. Trong mục Ngày và giờ, hãy đảm bảo cài đặt Đặt thời gian tự động được bật.

  • Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy chọn nút Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản, sau đó tìm tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng Xbox và chọn Xóa. Sau đó quay lại ứng dụng Xbox và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn vừa xóa.