Kiểm tra trạng thái Chống đặt lại Windows Phone

Áp dụng cho: Microsoft Account

Trước khi bạn mua Windows Phone đã qua sở hữu, hãy kiểm tra để đảm bảo chức năng Chống đặt lại trên điện thoại đã tắt. Để kiểm tra trạng thái Chống đặt lại trên điện thoại của bạn: