Tìm trung tâm hành động trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Trong Windows 10, trung tâm hành động mới là nơi bạn sẽ tìm thấy thông báo ứng dụng và hành động nhanh. Tìm biểu tượng trung tâm hành động  trên thanh tác vụ.

  • Trung tâm hành động cũ vẫn còn hoạt động; nhưng đã được đổi tên thành Bảo mật và Bảo trì. Và đó vẫn là nơi bạn truy cập để thay đổi cài đặt bảo mật.

  • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập bảo mật và bảo trì, rồi chọn Bảo mật và Bảo trì từ menu.
    Kết quả tìm kiếm Bảo mật và Bảo trì