Liên kết các tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

Trước tháng 6 năm 2013, bạn có thể liên kết các tài khoản Microsoft hiện có với nhau. Để tăng tính bảo mật cho bạn, chúng tôi đã ngừng tính năng đó để không còn có thể liên kết tài khoản Microsoft (ngay cả với địa chỉ email riêng) hoặc tài khoản không phải của Microsoft (chẳng hạn như tài khoản Gmail) với tài khoản Microsoft hiện có.

  • Nếu bạn muốn thay đổi cách đăng nhập hoặc cách hiển thị tên cho mọi người, bạn có thể thêm biệt danh vào tài khoản Microsoft hiện có. Biệt danh này hoạt động giống như biệt danh cho tài khoản và sử dụng cùng một hộp thư đến, danh sách liên lạc và cài đặt tài khoản. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thêm biệt danh, bao gồm cả lý do và cách đặt biệt danh chính của bạn, hãy xem bài viết Quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft.