Clip trò chơi và ảnh chụp màn hình của tôi được lưu ở đâu trong Windows 10?

Áp dụng cho: Windows 10

  • Để tìm các clip trò chơi và ảnh chụp màn hình, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chuyển đến Cài đặt Chơi trò chơi > Quay/chụp và chọn Mở thư mục. 
  • Để thay đổi vị trí lưu clip trò chơi, hãy sử dụng File Explorer để di chuyển thư mục Quay/chụp đến bất cứ nơi nào bạn muốn trên PC. Tuy nhiên, dù có chuyển đi đâu thi clip trò chơi và ảnh chụp màn hình sẽ vẫn tiếp tục lưu clip trò chơi và ảnh chụp màn hình trong thư mục đó.