Bản Cập Nhật tương thích để nâng cấp lên Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016: 17 tháng 10 năm 2017

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Tóm tắt


Bản cập nhật này thay đổi kinh nghiệm nâng cấp Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

Cách nhận bản cập nhật này


Điều kiện tiên quyết


Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại


Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật


Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.