Ngày 8 tháng 8 năm 2017—KB4034658 (HĐH Bản dựng 14393.1593)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố trong đó đôi khi các ứng dụng khởi chạy với đường viền khi thiết bị ở chế độ Máy tính bảng.
  • Khắc phục sự cố đã được giới thiệu trong bản cập nhật tháng 6 trong đó một số ứng dụng có thể không khởi chạy khi thiết bị hoạt động trở lại từ chế độ Chờ được Kết nối.
  • Bản cập nhật bảo mật cho trình điều khiển chế độ nhân Windows, Microsoft Windows Search Component, Thư viện PDF của Microsoft Windows, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Trình điều khiển Common Log File System, Windows Server, Windows Hyper-V và Microsoft JET Database Engine.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
“Lịch sử Cập nhật“ không liệt kê các bản cập nhật đã cài đặt trước đó.

Ngoài ra, để xem bản cập nhật chất lượng nào đã được áp dụng, hãy điều hướng đến kho bằng cách đi tới Panel Điều khiển -> Chương trình -> “Xem các Bản cập nhật đã Cài đặt”

Sự cố này được khắc phục bằng KB4039396. KB4039396 sẽ không khôi phục lịch sử cập nhật bị mất hoặc các bản cập nhật ẩn bị mất. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt KB4039396 thay vì bản cập nhật này mà không gây ra các dấu hiệu này.

Các bản cập nhật bị ẩn trước đó có thể được cung cấp sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Các bản cập nhật bị ẩn trước đó có thể bị ẩn một lần nữa.

Sự cố này được khắc phục bằng KB4039396. KB4039396 sẽ không khôi phục lịch sử cập nhật bị mất hoặc các bản cập nhật ẩn bị mất. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt KB4039396 thay vì bản cập nhật này mà không gây ra các dấu hiệu này.

Máy chủ WSUS sẽ tăng cường sử dụng CPU, bộ nhớ và mạng khi máy khách Windows Update thực hiện quét lần đầu sau khi cài đặt KB4034658. Sự cố này được khắc phục bằng KB4039396. Người dùng đã cài đặt KB4034658 mà không cài đặt KB4039396 vẫn sẽ thực hiện được tính năng quét toàn bộ.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4034658.