Bạn không thể di chuyển người dùng từ một quảng cáo khác nhau trong lai Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp Skype dành cho doanh nghiệp trực tuyến từ bảng điều khiển

Áp dụng cho: Skype for Business Server 2015

Triệu chứng


Trong Skype Microsoft cho môi trường kết hợp Business Server 2015 có máy chủ Dịch vụ miền Active Directory (AD DS) multidomain, người dùng từ con miền AD không thể chuyển Skype dành cho doanh nghiệp trực tuyến từ bảng điều khiển. Việc di chuyển không thành công và trả về thông báo lỗi sau:

 

Nguyên nhân


Thiết kế, phạm vi của truy vấn người dùng để lưu trữ di chuyển từ Skype dành cho doanh nghiệp Server Control Panel được giới hạn đến miền AD DS của Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp. Trong việc di chuyển, bảng điều khiển chạy lệnh ghép ngắn PowerShell Di chuyển CsUser tham DomainController .

Cách giải quyết


Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng lệnh Move-CsUser cùng với tham số DomainController .