Thông tin về nội dung bảo hành, các gói dịch vụ mở rộng và Điều khoản & Điều kiện cho thiết bị của bạn


Xem thông tin về bảo hành giới hạn tiêu chuẩn, gói dịch vụ mở rộng Microsoft Complete và gói dịch vụ phần cứng mở rộng dành cho doanh nghiệp.

Vui lòng chọn quốc gia mà bạn đã mua thiết bị:

Thông tin khác


Chọn một trong các nội dung sau để biết thêm thông tin về cách nhận hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ hoặc phạm vi bảo hành mở rộng Microsoft Complete dành cho thiết bị của bạn.